Uvjeti poslovanja EPIMEN d.o.o. internet prodaje

Na uvjete i pravila poslovanja primjenjuje se važeći Zakon o zaštiti potrošača NN41/14 na snazi od 08.04.2014.

Ovi opći Uvjeti i pravila odnose se na korištenje usluga sklapanja ugovora u kupoprodaji izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu s trgovačkim društvom EPIMEN d.o.o. 10000 Zagreb, Kovinska ul. 4a (OIB:42488816079, Email: info@epimenplus.com) kao prodavateljem (u daljenjem tekstu: Internet prodavatelj), odnosno putem web domene Internet prodavatelj epimen.com.hr.

Usluge Internet prodavatelja dostupne su na internetskim stranicama epimen.com.hr. Web stranice kao i ostale usluge Internet prodavatelja mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Uvjetima i pravilima. Korištenjem Internet prodavatelja obvezujete se poštivati niže navedene Uvjete i pravila. Ukoliko se ne slažete s Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja, molimo Vas nemojte koristiti web stranice Internet prodavatelja.

Uvjeti i pravila korištenja Internet prodavatelja podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja trebali posjetiti kod svake posjete web stranicama Internet prodavatelja. Ako web stranice Internet prodavatelja nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja. Internet prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

Opći uvjeti i pravila

Ovim se uvjetima i pravilima utvrđuju stranke u poslovnom odnosu, postupak naručivanja, dostave, plaćanja, reklamacija i odgovornosti za nedostatke prilikom kupnje robe putem Internet prodavatelja.

1. Stranke u poslovnom odnosu su:

Trgovac ili prodavatelj je EPIMEN d.o.o. Kovinska ul. 4a, 10000 Zagreb u daljnjem tekstu Internet prodavatelj putem Internet domene epimen.com.hr. i kupac koji kupuje putem web trgovine na ovoj domeni.
Cijene su s PDV-om.
Valuta je euro (EUR).
Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na datum isporuke. Istaknute redovne i akcijske cijene vrijede kako za kupnju putem interneta i putem telefona.

2. Dostava

Za Hrvatsku, naručena i plaćena roba se isporučuje u roku 2-3 radna dana. Cijena za isporuku na području Hrvatske iznosi 3.45 EUR

U ostale zemlje EU roba se isporučuje po važećem cijeniku:

Zona isporuke 1 – Cijena: 9.29 EUR
Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Austrija

Zona isporuke 2 – Cijena: 9.95 EUR
Poljska, Njemačka, Bugarska, Belgija, Nizozemska, Luksemburg

Zona isporuke 3 – Cijena: 12.50 EUR
Italija, Danska, Francuska, Engleska, Irska

Zona isporuke 4 – Cijena: 17.92 EUR
Latvija, Litva, Švedska, Estonija, Španjolska, Cipar, Portugal, Grčka, Malta, Finska

U sve cijene dostave uključen je PDV.
Dostava se obavlja putem kompanije GLS. Naručena roba se može pratiti, tzv. tracking system, za vrijeme isporuke.

3. Plaćanje

Roba koja se naručuje putem web trgovine može se platiti pouzećem (samo Hrvatska) po primitku. Doznakom na žiro račun. PayPal online sistemom za plaćanje i vašim kreditnim karticama via PayPal.

4. Zamjena robe reklamacije/povrat

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
• ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Zamjena reklamirane robe

Kupac može zamijeniti kupljenu robu u roku od 14 dana od primitka na adresu dostave. Internet prodavatelj se obvezuje reklamiranu robu zamijeniti istom ili robom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 14 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamiranu robu dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži. Roba s vidljivim oštećenjima, robu koju je kupac pokušao prepraviti, robu koja je oštećeni zbog neprikladne upotrebe i robu bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismenim putem na adresu prodavatelja.
Otkazivanje ugovora

Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od 14 dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju. Artikli koji se vraćaju moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima. Proizvodi koji su korišteni ne mogu se vratiti. U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Pravo na raskid ugovora kupac ima shodno zakonu o zaštiti potrošača pravo na raskid ugovora sklopljenih na daljinu. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 7 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu.
Internet prodavatelj se obvezuje vratiti kupcu cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijest o raskidu ugovora.

Prilikom otkaza ugovora povrat proizvoda nije moguć pouzećem. Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora vršimo na naznačeni račun s vaše strane ili na adresu naznačenu za dostavu ukoliko naknadno kupac ne naznači drugu adresu.Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju ugovora o kupoprodaji temeljem odredaba Zakona o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, kao i proizvoda izrađenog isključivo za potrošača.

5. Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke

Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke kupac u odnosu na Internet prodavatelja ima sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

EPIMEN d.o.o.
Zagreb